Проект BG16RFOP002-1.002-0234 "Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето"


about img
Проект BG16RFOP002-1.002-0234 „Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето“
Настоящият уеб сайт е изграден по Проект BG16RFOP002-1.002-0234 „Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002-0234-C02 по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
about img

Финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Финансиране

Източник на финансиране: Европейски фонд за регионално развитие, оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Обща стойност на проекта: 433 290.00 BGN

БФП: 389 961.00 BGN

Общо РИС: 323 571.09 BGN

Процент на съфинансиране от ЕС: 85.00 %

Продължителност

Дата на стартиране: 11.05.2017

Дата на приключване: 11.05.2019

.

.

.

.

.

Кратко описание на проекта"

ИММ Плевен ЕООД е създадена през април 2016 г., за да развива търговия с мъжко и дамско облекло. Целта на екипа е разработването на хибриден мултабранд магазин за дрехи, нишови стоки и подаръци с поглед в бъдещето. Новият дигитален магазин ще предостави възможност за уникално изживяване на потребителите по време на пазаруване, като съчетае позитавите от онлайн и офлайн пазаруването. Основен фокус на идеята е клиентското изживяване в неговата цялост - както във физическия магазин, така и в онлайн пространството. Услугата и цялостното изживяване, предоставяни от новия хибриден магазин, ще бъдат комбинация от няколко елемента и ще позволят интегрирането на удобството и интерактивността онлайн със социалния аспект на офлайн пазаруването. Стремежът на ИММ Плевен е да създаде атрактивна и развлекателна среда в пространството на магазина чрез интерактивна витрина, допълнена от специално разположени монитори с тъчскрийн, на които ще е възможно индивидуално разглеждане на колекциите на магазина и поръчване на продуктите и чрез QR код. Тази среда отразява иновативния характер на фирмата и кореспондира с интересите и начина на живот на клиентите.

За постигане целите на проекта за иновативната услуга ще бъде необходимо разработването на интерактивна инсталация и софтуер с няколко модула с различно приложение за:

-онлайн продажби;

-софтуер (модул/компонента/библиотека или друга приложима технология), който позволява визуализиране на фотореалистична, вкл. по отношение на поведението (въздействие на гравитация, ротация, осветеност и др.) двумерна 2D проекция (чрез използване на стандартни 2D дисплеи без допълнителна функционалност или разширителен хардуер) на създаден 3D модел на рекламирана дреха и/или аксесоар, който може да бъде управляван чрез мултитъч устроство или жестове на гледащия;

-виртуално триизмерно пробване на дрехи;

-дистанционно управление на съдържание

С оглед разработването и тестването на иновативната услуга фирмата се нуждае от закупуването на подходящо високотехнологично оборудване.

Изпълнението на настоящия проект ще повиши иновационния капацитет и конкурентоспособността на фирмата, ще привлече максимален брой клиенти в магазина, използвайки възможностите на технологиите на място във физическия магазин, ще добави допълнителна стойност към пазаруването и ще осигури социалния аспект на офлайн пазаруването с комфорта на онлайн пазаруването.

Цели на проекта

Общата цел на настоящото проектопредложение е да се насърчи развитието на стартиращото иновативно предприятие „ИММ Плевен“ ЕООД чрез инвестиция в разработването на иновативна услуга, предоставяна посредством интерактивен хибриден мултибранд магазин за мъжки и нишови стоки и подаръци. Новият хибриден магазин ще създаде атрактивна и развлекателна среда в пространството на магазина и ще позволи интегрирането на онлайн с офлайн пазаруването, съчетавайки физическото излагане на стоката в магазин и възможността за проба с приложение за виртуална пробна и използването на специализирано приложение за мобилни устройства, през което клиентите могат да пазаруват стоката, вкл. и чрез чрез QR код, без дори да влизат в магазина. Разработката представлява иновативна услуга, която посредством компютърни приложения с маркетингов и развлекателен характер предлага качествено нови възможности за привличане на клиенти и представяне на продукти.

Специфичните цели на проекта са:

1) да се създаде услуга с по-висока добавена стойност чрез инвестиции в експертен екип, оборудване и специализиран софтуер, които ще засилят конкурентния потенциал на стартиращото иновативно предприятие и налагането му на пазара на облекла и текстил;

2) да предостави едно изцяло ново преживяване на клиентите в търговските центрове с акцент върху достъпването на продуктите и услугите по – най бързия, лесен и забавен начин;

3) да се популяризира иновативната услуга и възможностите, предлагани от онлайн технологиите, приложени в офлайн обстановка;

4) да осигури успешно позициониране и развитие на стартиращото иновативно предприятие чрез постепенно налагане първо на българския пазар, а в последствие и на външния пазар. За изпълнението на тази цел ще спомогне професионално изготвеното пазарно проучване, което ще даде насоки за успешното пазарно позициониране на „ИММ Плевен“ ЕООД.

Чрез реализирането на общата и специфичните цели на проекта „ИММ Плевен“ ЕООД ще създаде иновативна услуга, водеща до комбинирането на удобството и интерактивността онлайн със социалните ползи от офлайн пазаруването, и ще добави допълнителна стойност към преживяването от пазаруването. Комбинацията от маркетинг и развлекателен характер на хибридния магазин и интерактивната витрина ще позволят представянето на продуктите по уникален начин и ще добавят допълнителна стойност към пазаруването. Успешното изпълнение на посочените цели ще даде тласък за по-нататъшното развитие на стартиращото иновативно предприятие и неговото трайно позициониране на пазара.

Очаквани общи резултати

Чрез разработването на иновативната услуга фирмата цели да постигне общата цел на проекта и насърчи развитието на стартиращото иновативно предприятие „ИММ Плевен“ ЕООД чрез инвестиция в разработването на иновативна услуга с висока добавена стойност, предоставяна посредством интерактивен хибриден мултибранд магазин за мъжки и нишови стоки и подаръци, да повиши иновационния си капацитет.

Успешното осъществяване на проекта ще допринесе за подобряване на потенциала за технологично и иновационно развитие на „ИММ Плевен“ ЕООД. Благодарение на проектната инициатива, фирмата ще има възможност да създаде напълно нова за националния и европейския пазар услуга, която ще допринесе за нейното пазарно позициониране и развитие и ще й донесе конкурентни предимства спрямо фирмите от този икономически сектор. Проектът ще създаде предпоставки за устойчиво развитие на дружеството и ще увеличи възможностите за интелигентна специализация в него.

Очаквани резултати по дейности

Резултати от Дейност 1. Създаване и тестване на прототипи

- повишен иновационен и институционален капацитет на фирмата;

- придобиване на високотехнологично оборудване, притежаващо специфични характеристики и алгоритъм за създаване на комплексно софтуерно решение за иновативен хибриден магазин, съчетаващ възможности за онлайн и офлайн пазаруване в рамките на интерактивна развлекателна среда за разработване и тестване на прототип на интерактивна инсталация и софтуер, съставен от няколко модула с различно приложение;

- разработен и тестван прототип на интерактивна инсталация и модули на софтуера;

- технически документи от разработването, включващи детайлна спецификация на изискванията; детайлна софтуерна архитектура; план за тестване;

- доклад за дейностите, изпълнението им и постигнатите резултати през етапа.

Резултати от Дейност 2. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт

Изготвяне на детайлни икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания иновативен продукт за определяне на рентабилността на направената инвестиция и успешно позициониране на интерактивен хибриден пазар на целевите пазари, включващо следната информация:

1. Детайлна информация за икономическата рентабилност на разработваната иновация и нейното влияние върху конкурентоспособността на фирмата;

2. Детайлен финансов анализ, включващ оценка на възвръщаемостта и на рентабилността на инвестицията;

3. Детайлен анализ на техническата обезпеченост на разработваната информация, включващ оценка на технологичния риск и експертния потенциал;

4. Изготвен детайлен бизнес план за развитие на иновационния продукт.

Кумулативният ефект от всичко изброено ще представлява изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработената по проекта иновативна услуга и идентифицирана степен на рентабилност на иновативната идея, което ще служи като стратегия и отправна точка за развитие на разработената иновация.

Резултати от Дейност 3. Изработване на пазарен анализ и проучвания за пазарна реализация на иновативния продукт

Изготвяне на детайлно пазарно проучване за успешно позициониране на интерактивен хибриден пазар на целевите пазари, включващо следната информация:

1. Детайлна информация за целевия пазар, включваща анализ на пазарния потенциал;

2. Детайлна информация за конкурентите на пазара и техните маркетингови политики;

3. Детайлна информация за потребителите, включваща първична и вторична информация;

4. Стратегия за навлизане и развитие на пазара, съобразена със спецификите на целевите пазари.

Кумулативният ефект от всичко изброено ще представлява пазарно проучване за позициониране на иновативния продукт на целевите пазари, което ще служи като стратегия за навлизане на изследваните пазари и успешна пазарна реализация.

Резултати от Дейност 4. Визуализация на проекта

- избран подизпълнител след събиране на 3 предложения

- отпечатани и поставени 2 бр. плакати

- отпечатани и поставени стикери върху новозакупено оборудване - 10 броя.

- изработена и поставена информационна табела - 1 бр.

- включена информация за проекта на уебстраницата на бенефициента

Преживейте уникални дигитално преживяване

Нов подход при пазаруването на дрехи в дигиталното пространство

За нас


на кратко за нашата компания...

История

ИММ Плевен ЕООД е създадена през април 2016 г., за да развива търговия с мъжко и дамско облекло. Целта на екипа е разработването на хибриден мултабранд магазин за дрехи, нишови стоки и подаръци с поглед в бъдещето. Новият дигитален магазин ще предостави възможност за уникално изживяване на потребителите по време на пазаруване, като съчетае позитавите от онлайн и офлайн пазаруването.

Иновации

Основен фокус на фирмата е клиентското изживяване в неговата цялост - както във физическия магазин, така и в онлайн пространството. Услугата и цялостното изживяване, предоставяни от новия хибриден магазин, ще бъдат комбинация от няколко елемента и ще позволят интегрирането на удобството и интерактивността онлайн със социалния аспект на офлайн пазаруването.

Стремежът на ИММ Плевен е да създаде атрактивна и развлекателна среда в пространството на магазина чрез интерактивна витрина, допълнена от специално разположени монитори с тъчскрийн, на конто ще е възможно индивидуално разглеждане на колекциите на магазина и поръчване на продуктите и чрез QR код.

Екип


Проект BG16RFOP002-1.002-0234 "Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето"

Емил Арабаджиев

Собственик и управител на ИММ Плевен ЕООД

Има над 26 годишен опит в търговията, променя тенденциите на пазара, познава възможностите за развитие, които обслужват потребителското търсене. За да се позиционира успешно на пазара, фирмата ще създаде софтуерни технологични решения и ще представи марката по иноватавен начин, който да привлече вниманието на клиентите и да отговори на очакванията им към непрекъснато развитие на софтуерните решения за нови изживявания.

проф. д-р Божидар Божинов

Експерт „Информационни технологии“

Професор в СА „Д.А.Ценов“, където е бил Директор „Академичен компютърен център“, Мениджър по качеството, Ръководител секция „Уеб базирани технологии за дистанционно обучение", Програмист. Отговарял е за: развоя и поддръжката на информационните системи в Академията, имплементирането на ИТ-технологиите в дистанционното обучение, създаването на ръководства за работа, имплементацията на стратегическите цели на Академичното ръководство в областта на качество на обучението, оперативното ръководство на Академичен компютърен център. Преминал е курс за Мениджър по качеството и за Вътрешен одитор по стандарт ISO 9001:2000. Бил е Ръководител на проект „Система за електронно обучение „Virtual Joint Learnig” ®” в СА „Д.А.Ценов“ и е отговарял за проектиране, внедряване и усъвършенстване на системата. Mагистър по специалност „Икономическа информатика“ и специализация „Приложно програмиране“.

д-р Евелина Парашкевова-Великова

Експерт „Маркетинг и комуникации“

Притежава бакалавърска и магистърска степен по „Маркетинг“ и докторска степен по научна специалност „Планиране“. Практическият опит в областта на маркетинга и рекламата е придобит при работа по различни проекти. Притежава опит и експертиза за изготвяне на стратегически и икономически анализи и прогнози за целите на местното регионално, икономическо и бизнес развитие. Тя има практически опит в разработването и оценката на стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие. Има богат опит в практико-приложни проекти, като: Проект „Нов модел за вътрешен контрол, базиран на облачни технологии”, в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO003-1.1.07-0691-C0001/21.12.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.; Проект „Интегрирана система за управление на СА „Д. А. Ценов” Свищов”, реализиран от СА „Д. А. Ценов, финансиран от ОПРЧР, 2013, (кординатор, експерт); Проект "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието", реализиран от СА „Д. А. Ценов, финансиран от ОПРЧР, 2013, (експерт) и други. Работи като Главен асистент, д-р в СА „Д.А.Ценов“, Свищов.

Венцислав Крумов

Експерт „Софтуер и програмиране“

Притежава притежава бакалавърска (2013 г.) и магистърска (2014 г.) степен на специалността „Административна и информационна сигурност“ по специалността „Административна и информационна сигурност“ в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново. В процеса на обучението си е изучавал: Програмни среди (с изучаване на С++); Основи на комуникационните системи; Бази от данни; Администриране на компютърни мрежи; Криптография в комуникационните и информационни системи; Сигурност на автоматизираните ИС и специализираните компютърни системи; Защита на класифицираната информация; Комуникационни и информационни системи за управление на сигурността. Има 8 години трудов стаж, от които 3 са в областта на информационните технологии. Работи като фрилансър на свободна практика (до началото на 2017 г.), след което има стаж като Експерт информационно осигуряване към Великотърновския университет „Св. СВ. Кирил и Методий“. Компютърните му умения и компетенции включват владеенето на Програмни езици (C ++; C # (Object Oriented Programming, Data Structures, Windows Forms, Web Forms, Windows Presentation Foundation, DRAW, LINQ, REGULAR EXPRESSION, ADO.Net); PHP 5 (Object Oriented Programming, Data Structures); ASP.NET 4.5 (Web Forms, MVC 5, ADO.Net, Entity Framework), Бази от данни (MS SQL 2012; MySQL 5; MS ACCESS), Езици за Уеб дизайн (HTML, HTML 5; CSS 3; XML; JavaScript; JQuery; AJAX; Responsive web design; Bootstrap; Skeleton), и Специализиран софтуер (MS Visual Studio Community; NetBeans IDE 8.1)

Ивайло Цветанов Марков

"Софтуерен специалист"

Завършил семестриално висше образование с квалификация „Информатик“. Владее компютърните програмни езици: C/C++, Assembler, Java, Flash, SQL и притежава познания в областта на преноса на данни и комуникационни протоколи (ZMODEM, IPX, TCP, NetBIOS, SCSI, Fibre Channel) и в топологията и методите за изграждане и поддръжка на мрежи от тип Storage Area Network (SAN) и управление на дискови масиви за съхранение на големи обеми. Притежава опит на позиции като Софтуерен програмист, Специалист информационни технологии. Работил е по създаването на система за навигационно контролиране на самолетни полети за Българската гражданска авиация и на система за автоматизиране на административните и изчислителните дейности в строителството, инженерни разчети за Авиокомпания Балкан. Участвал е в проект № BG161PO003-1.1.05-0030-С0001 „Универсална платформа за разработване на виртуални файлови системи“.

Jacek Zielinski

Експерт „Софтуерно тестване“

Магистър инженер по специалност „Автоматика и роботика“ от Варшавския технически университет.

През 2013г. завършва следдипломна квалификация в Университета по икономика и иновации в Люблин със специализация „Мениджър научноизследователска и развойна дейност“.

От 2000 г. насам работи в Индустриалния изследователски Институт за автоматизация и измервания (PIAP), като изследовател и мениджър проекти.

Основните отговорности, които има като изследовател и мениджър проекти включват: координиране на международни проекти, участие в разработването и реализацията на изследователски проекти на регионално, национално и европейско ниво, изпълнение на ориентирани към клиента решения в сферата на информационните и комуникационните технологии.

доц. д-р Марчо Янакиев Марков

Експерт „Икономическо управление“

Доктор по икономика и доцент в Университет за национално и световно стопанство. Притежава богат трудов и професионален опит. Работи като преподавател по Основи на икономическата теория, Икономикс, Микроикономикс, Макроикономикс, Институционална икономика, Бизнес икономика. Автор е на редица публикации и е участвал в множество научни и международни проекти, включително такива свързани с трансфер и разработване на иновации, както и пилотни проекти като проект №BG/04/B/F/PP-166024 - “Виртуална он-лайн система за управление на качеството”, проект №BG/05/B/F/PP-166049 - “Он-лайн система за селски туризъм за самообучение и работа”, Проект “Активни услуги на пазара на труда” на АЗ, финансиран от Световната банка и други.

Иван Стоянов Стоянов

Експерт „Софтуер и програмиране“

Завършил висше образование в Технически университет - София, степен Магистър по специалност Компютърни системи с професионална квалификация „Инженер по компютърни системи и управление“.

Собственик на фирма ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - водеща българска компания на пазара в областта на информационните технологии и софтуерните приложения за управление на бизнеса от висок клас. В рамките на тази фирма той отговаря за изпълнението на всички задачи и дейности, свързани както с управлението й, така и с основната дейност на фирмата. Като част от фирмата г-н Стоянов има богат опит както в разработването, така и във внедряването на иновативни продукти. Такива продукти са UniVersum BI v 1.2. - Софтуерно решение за бизнес анализ и прогнозен логически анализ, UniVersum Start - Софтуерно решение предназначено за управление на бизнес процесите, счетоводната отчетност и електронната търговия в микро, малки и средни организации, UniVersum CRM v.1.4. - Интегрираното решение за управление на отношенията с клиентите.

Гергана Пламенова Николова

Експерт „Маркетинг и комуникации“

Притежава висше образование, степен Магистър по специалност "Връзки с обществеността" и професионална квалификация "Публични комуникации".

Има богат трудов и професионален опит в сферата на маркетинга и комуникациите на позиции като Експерт Маркетингови комуникации, Специалист маркетинг и реклама, Акаунт Мениджър.

Сред основните отговорности, конто е имала е изготвяне на цялостни маркетингови и комуникационни решения и стратегии, ефективна комуникация, организация и координация на различии промоционални и други събития - прес конференции, панели, семинари и други, управление на вътрешни екипи и представяне на творческа концепция, извършване на промоционални активности, онлайн комуникации, управление на социални мрежи, управление и поддръжка на интернет сайт.

През 2010 г. работи като Мениджър проект по проект „Вътрешно горене” - околосветско пътуване с мотор, издаване на книга и филм на художника Коста Атанасов.

Димитьр Кирилов Ангелков

Софтуерен специалист

Притежава средно специално образование по специалност „Технология на програмното осигуряване", завършено в Технологическо училище Електронни системи към Технически университет - София. Има богат опит в сферата на Информационните технологии като уеб програмист и съосновател и управител на три фирми в същата сфера.

Притежава задълбочени познания по разработване на приложен софтуер, включително умения за Scrum метод за разработка, сървърни програмни езици: РНР, Ruby (basic), Python (basic), клиент програмни езици: HTML4, HTML5, XHTML, CSS2, CSS3, Java Script и други. Заемал е длъжност Експерт „Проектиране и дизайн на потребителски интерфейс за приложенията, техническо задание и тестване на софтуер" в рамките на проект “Разработване на система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти”.

about img
Настоящият уеб сайт е изграден по Проект BG16RFOP002-1.002-0234 „Разработване на иновативен хибриден магазин с поглед в бъдещето“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.002 по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
about img